ทำสัญญาออนไลน์ – เซ็นชื่อออนไลน์มีผลทางกฎหมายไหม?

“มีผล” เนื่องจาก พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 8 การจัดทำข้อความขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงและนำกลับมาใช้ได้ โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลงให้ถือว่าข้อความนั้นได้ทำเป็นหนังสือมีหลักฐานเป็นหนังสือหรือมีเอกสารมาแสดงแล้ว

ทำให้ลายเซ็นออนไลน์มีผลทางกฎหมายในประเทศไทย ไม่ว่าจะเลือกทำการลงลายมือชื่อประเภทไหนก็มีผลทางกฎหมายเหมือนกัน ต่างกันที่ความน่าเชื่อถือในการพิสูจน์หลักฐานทางกฎหมายที่ยุ่งยากไม่เท่ากัน โดยประเภทที่ต้องพิสูจน์มากไปน้อยจะเรียงลำดับตามนี้ ประเภทที่ 1,2,3 ตามลำดับ

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์คืออะไร?

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง อักษร อักขระ ตัวเลข เสียง หรือสัญลักษณ์อื่นใดที่สร้างขึ้นให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งนำมาใช้ประกอบกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น และเพื่อแสดงว่าบุคคลดังกล่าวยอมรับข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น (อ้างอิงจาก)

3 ประเภทของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

ทำสัญญาออนไลน์ มีผลไหม

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA หน่วยงานหลักในการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมออนไลน์ของประเทศ ได้แบ่งประเภทความน่าเชื่อถือของการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ออกเป็น 3 ประเภท โดยแต่ละประเภทมีการใช้มาตราแห่งกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ต่างกันไป ดังนี้

ประเภทที่ 1

1.แบบทั่วไป กฎหมายระบุว่า “ต้องใช้วิธีการที่น่าเชื่อถือในการสร้าง”

เช่น การตั้งรหัสเข้าใช้บริการ (รหัส ATM) การป้อนข้อมูล One Time Password (OTP) การกดปุ่ม Ok/Send เพื่อส่งหรือยอมรับข้อความ การพิมพ์ชื่อไว้ท้ายอีเมล การสแกนภาพลายมือชื่อที่เขียนด้วยมือและแนบไปกับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือการใช้ Stylus เป็นต้น

ประเภทที่ 2

2.ประเภทที่ 2 ลายมือชื่อที่มีลักษณะตามที่กำหนดในมาตรา 26 เช่น ลายมือชื่อที่อาศัยโครงสร้างกุญแจสาธารณะ e-Signature, Digital Signature ที่อาศัยโครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะ (PKI) และ เทคโนโลยีเปรียบเทียบข้อมูลชีวมิติ (BiometricComparison)

  1. ข้อมูลที่ใช้สร้าง e-Signature เชื่อมโยงไปยังเจ้าของได้
  2. อยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าของในตอนที่สร้าง
  3. เจ้าของสามารถตรวจพบการเปลี่ยนแปลง/ปลอมแปลงได้

ประเภทที่ 3

3.ประเภทที่ 3 แบบเชื่อถือได้และมีใบรับรอง e-Signature จากผู้ให้บริการออกใบรับรอง ซึ่งแบบที่ 3 คือ การสร้าง e-Signature โดยอาศัยเทคโนโลยี PKI ตามแบบที่ 2 แต่ต้องมีผู้ให้บริการออกใบรับรองเป็นผู้ออก certificate เพื่อสนับสนุนความถูกต้องของ e-Signature นั้น

การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์มีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย เช่นเดียวกับการลงลายมือชื่อบนเอกสารกระดาษ 

ตอบโจทย์การทำงาน “บริหารตลาด – พื้นที่เช่า” ทำสัญญาตลาด ทำบิลและธุรกรรมออนไลน์ผ่าน Myket Pro ได้ง่าย ๆ

Myket Pro เหมาะสำหรับการใช้งานสำหรับธุรกิจพื้นที่เช่าทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการจองพื้นที่ การบันทึกรายรับ-จ่าย รายงานสรุปและวิเคราะห์ภาพรวมของตลาด

หากคุณกำลังมองหาโปรแกรมบริหารจัดการพื้นที่เช่าที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการอย่างแท้จริง Myket Pro คือทางเลือกที่คุณไม่ควรพลาด ด้วยฟีเจอร์พร้อมบริการสมัยใหม่ที่คุ้มค่าราคา มั่นใจได้ว่าโปรแกรมนี้จะเป็นกุญแจสำคัญสู่การบริหารจัดการที่ลื่นไหลและมีประสิทธิภาพสูงสุด

สนใจ Myket Pro? ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line: @myketpro หรือ คลิกเพื่อให้ทางทีมงานติดต่อกลับ

https://www.zdox.net/th/electronic-transactions-act_08
https://www.codium.co/blogs/20-e-Signature-legal