ในการทำ “สัญญาเช่าแผงตลาดสด” หรือสัญญาเรื่องใด ๆ ก็ตามเอกสารสัญญาต้องมีองค์ประกอบทางนิติกรรมครบถ้วน หากขาดองค์ประกอบเพียงข้อใดข้อหนึ่งสัญญานั้นจะไม่สมบูรณ์และอาจถือได้ว่านิติกรรมและสัญญาจะไม่เกิดขึ้น (ที่มา)

สัญญาเช่าแผงตลาดสด

องค์ประกอบของ “สัญญาเช่าแผงตลาดสด”

สัญญาเป็นข้อตกลงระหว่างบุคคลตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไป โดยการแสดงเจตนาตกลงทำในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สัญญาจึงต้องมีองค์ประกอบสำคัญ 4 ประการ ดังนี้

 • บุคคล หมายถึง ผู้ทำสัญญา ซึ่งอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ คู่สัญญาต้องมีความสามารถตามกฎหมายที่จะทำสัญญาได้
 • วัตถุประสงค์ หมายถึง เป้าหมายหรือประโยชน์สุดท้ายที่จะได้จากสัญญา วัตถุประสงค์ของสัญญาต้องชอบด้วยกฎหมาย
 • เจตนา หมายถึง ความมุ่งหมายของคู่สัญญาที่จะผูกพันตามสัญญา เจตนาของคู่สัญญาต้องตรงกัน

แบบหรือวิธีในการแสดงเจตนา หมายถึง วิธีการที่คู่สัญญาแสดงเจตนาของตนให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ อาจทำด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร หรือการกระทำที่สันนิษฐานได้ว่าเป็นการตกลงทำสัญญา

นอกจากองค์ประกอบสำคัญ 4 ประการแล้ว สัญญาอาจมีองค์ประกอบเสริมเพิ่มเติมได้ เช่น เงื่อนไข เงื่อนเวลา มัดจำ และเบี้ยปรับ

องค์ประกอบเสริมของสัญญา

 • เงื่อนไข หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้น คู่สัญญาตกลงว่าจะผูกพันตามสัญญาก็ต่อเมื่อเหตุการณ์หรือการกระทำนั้นเกิดขึ้น
 • เงื่อนเวลา หมายถึง เวลาหรือกำหนดเวลาที่คู่สัญญาตกลงให้เกิดขึ้นก่อนหรือหลังจากการแสดงเจตนา
 • มัดจำ หมายถึง ทรัพย์สินที่คู่สัญญาตกลงให้อีกฝ่ายหนึ่งยึดไว้เป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญา
 • เบี้ยปรับ หมายถึง เงินที่คู่สัญญาตกลงให้อีกฝ่ายหนึ่งชำระในกรณีที่คู่สัญญาผิดสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา เป็นเอกสารที่คู่สัญญาตกลงให้เป็นส่วนหนึ่งกับสัญญา โดยเอกสารแนบท้ายสัญญาอาจมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญา เช่น รายการสินค้า ราคา กำหนดเวลาส่งมอบ สถานที่ส่งมอบ เป็นต้น

ประโยชน์ของการระบุองค์ประกอบของ “สัญญาเช่าแผงตลาดสด

การระบุองค์ประกอบของสัญญาอย่างชัดเจนและครบถ้วน จะช่วยให้สัญญามีความสมบูรณ์และมีผลบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

 • ช่วยให้คู่สัญญาทราบสิทธิและหน้าที่ของตนอย่างถูกต้อง
 • ช่วยลดข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
 • ช่วยให้สัญญาได้รับความเชื่อถือจากบุคคลภายนอก
 • ช่วยให้สัญญาสามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย

ดังนั้น คู่สัญญาควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสัญญาของตนได้ระบุองค์ประกอบของสัญญาอย่างครบถ้วนและชัดเจน

https://www.lawsiam.com/?name=article&file=read&max=222

https://www.ddproperty.com/

อยากใช้ Myket ติดต่อที่ไหน
LINE ID: @myketpro หรือ ให้ฝ่ายบริการลูกค้าติดต่อกลับ (คลิก)