มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ คือ ตลาดที่มีความมั่นคงทั้งทางโครงสร้าง มีความแข็งแรง รวมถึงภายในบริเวณตลาดและบริเวณโดยรอบของตลาด ต้องสะอาดและถูกสุขลักษณะ ที่สำคัญจะต้องมีการพัฒนาจนผ่านเกณฑ์พัฒนายกระดับ ครบทั้ง 3 ด้าน คือ 1.ด้านสุขภิบาลสิ่งแวดล้อม 2.ด้านความปลอดภัยอาคาร 3.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ มีเกณฑ์การพิจารณาที่หลากหลาย เพื่อให้ได้คุณภาพสินค้าที่ดี ราคาที่เหมาะสม รวมถึงตอบโจทย์ความต้องการ

ตลาดสดน่าซื้อ

มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ มีเกณฑ์ดังนี้

 • สดใหม่: เนื้อสัตว์ ผักสด อาหารทะเล หรือของสดต่าง ๆ ควรสด ใหม่ ไม่ค้างคืน และไม่มีกลิ่นสาบเหม็น
 • ความหลากหลาย: ในแต่ละร้านค้าต้องมีสินค้าให้เลือกหลากหลายตามต้องการ ทั้งของสด ของแห้ง อาหารพร้อมทาน รวมถึงวัตถุดิบในการทำอาหาร
 • ความสะอาดของสถานที่: พื้นที่ขายควรสะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น มีการจัดการขยะอย่างเหมาะสม
 • การจัดเก็บสินค้า: สินค้าควรถูกจัดเก็บในที่ที่ถูกสุขอนามัย เช่น ตู้เย็น หรือภาชนะที่สะอาด
 • การป้องกันสัตว์รบกวน: ไม่มีแมลงวันหรือสัตว์รบกวนในบริเวณขายสินค้า
 • ราคาเหมาะสม: ราคาสินค้าควรสมเหตุสมผลและมีการแสดงราคาชัดเจน
 • เปรียบเทียบราคา: สามารถเปรียบเทียบราคาสินค้าระหว่างร้านต่างๆ ในตลาดเดียวกันได้ เพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุด
 • ที่ตั้ง: ตลาดควรตั้งอยู่ในที่ที่เดินทางสะดวก ไม่ว่าจะเป็นโดยรถส่วนตัวหรือรถสาธารณะ
 • เวลาทำการ: เปิดทำการในช่วงเวลาที่สะดวกต่อการมาซื้อของ เช่น เช้าตรู่หรือตอนเย็น
 • การจอดรถ: มีที่จอดรถเพียงพอและไม่ยากในการหาที่จอด
 • บริการลูกค้า: ผู้ขายควรให้บริการอย่างดี เป็นกันเอง และยินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าอย่างเต็มที่
 • ข้อมูลสินค้า: มีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าบอกชัดเจน เช่น แหล่งที่มา วิธีการเก็บรักษา ฯลฯ
 • ความปลอดภัยของสถานที่: ตลาดควรมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดหรือเจ้าหน้าที่ดูแล
 • ความปลอดภัยด้านอาหาร: อาหารปรุงสำเร็จควรถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย เพื่อป้องกันการปนเปื้อน
 • สินค้าท้องถิ่น: ตลาดที่เน้นขายสินค้าท้องถิ่นควรช่วยสนับสนุนเกษตรกรและผู้ผลิตในพื้นที่นั้น ๆ
 • การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน: ตลาดที่เป็นแหล่งขายสินค้าชุมชนควรช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจในท้องถิ่น
 • การจัดการขยะ: ตลาดควรมีระบบการจัดการขยะที่ดี ลดการใช้พลาสติกและส่งเสริมการรีไซเคิล
 • บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: ส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้หรือสามารถนำกลับมาใช้ใหม่
 • ความเป็นกันเอง: ภายในตลาดควรต้องมีบรรยากาศที่ดี และเป็นกันเอง มีการสื่อสารระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ
 • ความมีชีวิตชีวา: ภายในตลาดต้องมีคึกคักและมีผู้คนพลุกพล่านช่วยสร้างความน่าสนใจในการเดินชมและเลือกซื้อสินค้า

ไม่เพียงแค่ 9 ข้อ เบื้องต้นที่กล่าวมา เกณฑ์มาตรฐานของตลาดที่น่าซื้อ ยังต้องคำนึงถึงเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนายกระดับของตลาด 3 ข้อด้วย

ตลาดสดน่าซื้อ
 • ด้านสุขภิบาลสิ่งแวดล้อม (Environment)

สุขลักษณะทั่วไปของตลาด: จะต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรง ไม่ชำรุด บริเวณทางเดินจะต้องไม่ลื่น ไม่มีมน้ำขัง ภายในตลาดจะต้องมีการระบายอากาศที่ดีและเพียงพอ มีการจัดวางสินค้ารวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เรียบร้อย ไม่กีดขวางทางเดิน

ควรแยกหมวดหมู่ของสินค้าชัดเจน และการจัดการภายในตลาดจะต้องมีการแยกประเภทขยะ และมีที่รองรับขยะประเภทต่าง ๆ ระบบระบายน้ำ และระบบต่าง ๆ ภายในตลาดต้องพร้อม รวมถึงภายในตลาดต้องมีบริการน้ำดื่ม น้ำสะอาด และมีระบบสำรองน้ำไว้เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน มีห้องน้ำรองรับทั้งชายและหญิง

มีการป้องกันและควบคุมสัตว์และแมลงพาหนะนำโรค จัดการควบคุมป้องกันสัตว์และแมลงต่าง ๆอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

สุดท้ายต้องมีการทำความสะอาดตลาดเป็นประจำ และต้องมีการล้างตลาดอย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน จัดสรรเครื่องดับเพลิงที่เหมาะสม ติดตั้งในบริเวณที่เห็นได้ง่าย และมีการบำรุงตลาดไม่ให้เสื่อมโทรมอยู่เสมอ และต้องมีการจัดอบรมพ่อค้าแม่ค้าภายในตลาดอย่างน้อย 1 ครั้งต่อ 3 เดือน และต้องทำการควบคุมการแต่งกายการรักษาความสะอาดของพ่อค้าแม่ค้าเป็นอย่างดี เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของตลาด

 • ด้านความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety)

ร้านค้าภายในตลาดจะต้องผ่านการทดสอบการปนเปื้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านค้าของสด ร้านอาหาร ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบการปนเปื้อน ต้องไม่พบสารปนเปื้อนทั้ง บอแรกซ์ สารฟอกขาว สารกันรา และฟอร์มาลีน และยาฆ่าแมลงต้องตรวจพบในเกณฑ์ที่ปลอดภัย

 • ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection)

มีจุดให้บริการ 3 จุด

 • จุดให้ความรู้
 • จุดทดสอบการปนเปื้อน
 • จุดเครื่องชั่งกลาง

ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นเป็นหลักเกณฑ์มาตรฐานของตลาดสดที่ทั้งพ่อค้าแม่ค้า เจ้าของตลาด รวมถึงผู้บริโภคต้องทำความเข้าใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อค้าแม่ค้าและเจ้าของตลาดจะต้องใส่ใจและช่วยกันดูแลตลาดให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจเข้ามาใช้บริการตลาดเป็นประจำ เรียกได้ว่าเป็นผลดีทั้งพ่อค้าแม่ค้าและเจ้าของตลาดในระยะยาวแน่นอน

แหล่งอ้างอิง : https://foodsan.anamai.moph.go.th

ทำเลดี พ่อค้าแม่ค้าดี ย่อมมีชัยไปกว่าครึ่ง แต่ถ้าอยากเป็นที่หนึ่งต้องมีระบบที่ดีควบคู่

หากระบบแข็งแรง การรองรับร้านค้าที่หลากหลายและจำนวนพ่อค้าแม่ค้าที่เพิ่มขึ้น จะไม่เป็นปัญหาอย่างแน่นอน

Myket Pro เหมาะสำหรับการใช้งานสำหรับธุรกิจพื้นที่เช่าทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการจองพื้นที่ การบันทึกรายรับ-จ่าย รายงานสรุปและวิเคราะห์ภาพรวมของตลาด

หากคุณกำลังมองหาโปรแกรมบริหารจัดการพื้นที่เช่าที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการอย่างแท้จริง Myket Pro คือทางเลือกที่คุณไม่ควรพลาด ด้วยฟีเจอร์พร้อมบริการสมัยใหม่ที่คุ้มค่าราคา มั่นใจได้ว่าโปรแกรมนี้จะเป็นกุญแจสำคัญสู่การบริหารจัดการที่ลื่นไหลและมีประสิทธิภาพสูงสุด

สนใจ Myket Pro? ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line: @myketpro หรือ คลิกเพื่อให้ทางทีมงานติดต่อกลับ