คู่มือตลาดสะอาด ถูกหลักอนามัย เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการตลาดไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะทำให้ตลาดสะอาดอยู่เสมอ ยังทำให้ตลาดน่าเข้า และผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ทางสาธารณสุขกำหนดอีกด้วย

คู่มือตลาดสะอาด


คู่มือตลาดสะอาด ถูกหลักอนามัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำในการจัดการและดำเนินงานตลาดให้มีความสะอาดและปลอดภัยสำหรับผู้ค้าและผู้บริโภค ซึ่งครอบคลุมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดการขยะ การดูแลความสะอาด และการปฏิบัติตามมาตรการสุขาภิบาลที่เหมาะสม

คู่มือตลาดสะอาด ถูกหลักอนามัย มีเกณฑ์การวัดดังนี้

1.1 การแยกขยะ

 • ขยะแห้ง: เช่น กระดาษ พลาสติก โลหะ
 • ขยะเปียก: เช่น เศษอาหาร
 • ขยะรีไซเคิล: เช่น ขวดแก้ว กระป๋อง ต่าง ๆ
 • ขยะอันตราย: เช่น แบตเตอรี่ หลอดไฟ

1.2 จุดรวบรวมขยะ

 • จัดให้มีถังขยะแยกประเภทในจุดต่าง ๆ ของตลาด
 • ถังขยะควรมีฝาปิดและทำความสะอาดเป็นประจำ

1.3 การจัดการและกำจัดขยะ

 • เก็บรวบรวมขยะตามประเภทและส่งไปยังสถานที่กำจัดที่เหมาะสม
 • สำหรับขยะอันตราย ควรมีวิธีการจัดเก็บและกำจัดที่เป็นไปตามกฎหมาย

1.4 การทำความสะอาดพื้นที่ตลาด

 • ทำความสะอาดประจำวัน: ทำความสะอาดพื้น ผนัง และสิ่งอำนวยความสะดวกในตลาดทุกวัน
 • น้ำยาทำความสะอาด: ใช้น้ำยาที่ปลอดภัยและได้รับอนุญาต

2.1 การทำความสะอาดพื้นตลาด

 • ควรทำความสะอาดพื้นที่ทุกวัน โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการจำหน่ายอาหาร บริเวณพื้น ผนัง และสิ่งอำนวยความสะดวกในตลาดทุกวัน
 • ใช้น้ำยาทำความสะอาดที่ได้รับการอนุมัติและไม่มีสารเคมีอันตราย

2.2 การดูแลสุขาภิบาลห้องน้ำ

 • ห้องน้ำควรได้รับการทำความสะอาดหลายครั้งต่อวัน
 • มีสบู่ล้างมือและกระดาษเช็ดมือให้พร้อม

2.3 การทำความสะอาดแผงค้า

 • แผงค้าอาหารควรมีการทำความสะอาดก่อนและหลังการขายทุกวัน
 • พื้นที่การขายควรมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนอาหาร
 • ทำความสะอาดใหญ่เดือนละ 1 – 2 ครั้ง

3.1 การจัดการน้ำเสีย

 • ควรมีระบบการจัดการน้ำเสียที่เหมาะสม ป้องกันการรั่วไหลและการปนเปื้อน
 • ท่อน้ำควรมีการตรวจสอบและทำความสะอาดเป็นระยะ

3.2 การควบคุมสัตว์และแมลง

 • ควรมีมาตรการป้องกันการเข้ามาของสัตว์และแมลง เช่น การปิดประตู การใช้กับดัก หรือการพ่นยากำจัดแมลง

3.3 การตรวจสอบสุขาภิบาล

 • ควรมีการตรวจสอบสุขาภิบาลตลาดเป็นประจำ
 • สร้างรายงานและแก้ไขปัญหาทันทีหากพบข้อบกพร่อง

3.4 สุขอนามัยส่วนบุคคล

 • การล้างมือ จัดหาสถานที่ล้างมือพร้อมสบู่และน้ำสะอาด
 • การแต่งกาย ผู้ค้าควรแต่งกายสะอาดและเหมาะสม เช่น ใส่ผ้ากันเปื้อนและหมวก

4.1 การให้ความรู้แก่พ่อค้าแม่ค้า

 • จัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการขยะและสุขาภิบาล
 • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันโรคและการปฏิบัติตามมาตรการสุขาภิบาล

4.2 การสร้างความตระหนักแก่ผู้บริโภค

 • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดในตลาดและวิธีการกำจัดขยะที่ถูกต้อง
คู่มือตลาดสะอาดถูกหลักอนามัย

5.1 การตรวจสุขภาพของผู้ค้า

 • ตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจสุขภาพของผู้ค้าทุกคนเพื่อตรวจหาโรคติดต่อ
 • การฉีดวัคซีน สนับสนุนการฉีดวัคซีนที่จำเป็น

5.2 การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม

 • การเก็บรักษา เก็บรักษาอาหารในอุณหภูมิที่เหมาะสม
 • การเตรียมอาหาร ใช้พื้นที่ที่สะอาดและปลอดภัยสำหรับการเตรียมอาหาร

6.1 การฝึกอบรมพ่อค้าแม่ค้า

 • การอบรมสุขาภิบาล ฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการขยะ สุขอนามัย และการป้องกันโรค
 • การใช้วัสดุสุขอนามัย สอนการใช้อุปกรณ์และวัสดุทำความสะอาดอย่างถูกต้อง

6.2 การสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้บริโภค

 • ให้ข้อมูล แจกจ่ายข้อมูลเกี่ยวกับสุขอนามัยและการจัดการขยะให้กับผู้บริโภค
 • การส่งเสริมสุขอนามัย สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ที่ส่งเสริมการรักษาความสะอาดในตลาด

7.1 การส่งเสริมมาตรฐานตลาดสะอาด

 • มีการมอบรางวัลหรือการส่งเสริมให้ตลาดที่มีมาตรฐานสุขาภิบาลที่ดี

7.2 การตรวจสอบและประเมินผล

 • ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรการสุขาภิบาลเป็นระยะ
 • จัดทำรายงานการตรวจสอบและเสนอแนวทางแก้ไข

7.3 การตรวจสอบสุขอนามัย

 • การตรวจสอบภายใน ตรวจสอบสุขอนามัยตลาดอย่างสม่ำเสมอ
 • การตรวจสอบภายนอก ให้หน่วยงานภายนอกมาตรวจสอบเพื่อให้คำแนะนำและปรับปรุง

7.4 การประเมินและรายงานผล

 • รายงานประจำเดือน จัดทำรายงานการดำเนินงานด้านสุขอนามัยประจำเดือน
 • การปรับปรุง: แก้ไขปัญหาที่พบในการตรวจสอบและพัฒนามาตรการใหม่ๆ
คู่มือตลาดสะอาดถูกหลักอนามัย

8.1 มาตรฐานสุขาภิบาล

 • มาตรฐานท้องถิ่น: ปฏิบัติตามมาตรฐานสุขาภิบาลของท้องถิ่นและประเทศ
 • ข้อบังคับ: ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการตลาด

8.2 มาตรฐานความปลอดภัย

 • ความปลอดภัยอาหาร: ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การป้องกันความเสี่ยงจากอาหารปนเปื้อน
 • มาตรการฉุกเฉิน: เตรียมแผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้หรือการระบาดของโรค

การปฏิบัติตามคู่มือการจัดการตลาดสะอาดนี้จะช่วยให้ตลาดเป็นสถานที่ที่ปลอดภัย สะอาด และเป็นประโยชน์ทั้งต่อพ่อค้าแม่ค้าและผู้บริโภค รวมถึงส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนที่เข้ามาใช้บริการตลาด

คู่มือตลาดสะอาด ถูกหลักอนามัย เป็นการปฏิบัติตามหลักอนามัยเพื่อให้ตลาดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตลาดสะอาดถูกหลักอนามัยจะทำช่วยเสริมความปลอดภัย ทำให้ทั้งตลาดมีคุณภาพ รวมถึงมีสุขอนามัยที่ดี ลดความเสี่ยงของทั้งผู้ค้าและผู้บริโภค ไม่เพียงแค่นั้นการปรับปรุงและพัฒนาตลาดให้ถูกอนามัยอย่างต่อเนื่องจะช่วยส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของทุกคนในชุมชนได้อีกด้วย


แหล่งที่มา: https://dn.core-website.com/public/dispatch_upload/backend/core_dispatch_211114_2.pdf, https://ehasmart.anamai.moph.go.th/storage/app/uploads/public/647/206/f75/647206f751f9c242796382.pdf

นอกจากตลาดที่ได้มาตรฐาน สะอาด และถูกหลักอนามัยยังไม่พอ ยังต้องมีโปรแกรมบริหารตลาดเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวก เพื่อให้การทำงานและการบริหารตลาดมีความสะดวกสบายมากขึ้น ต้องมี โปรแกรมบริหารตลาด Myket Pro

ทำเลดี พ่อค้าแม่ค้าดี ย่อมมีชัยไปกว่าครึ่ง แต่ถ้าอยากเป็นที่หนึ่งต้องมีระบบที่ดีควบคู่

หากระบบแข็งแรง การรองรับร้านค้าที่หลากหลายและจำนวนพ่อค้าแม่ค้าที่เพิ่มขึ้น จะไม่เป็นปัญหาอย่างแน่นอน

Myket Pro เหมาะสำหรับการใช้งานสำหรับธุรกิจพื้นที่เช่าทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการจองพื้นที่ การบันทึกรายรับ-จ่าย รายงานสรุปและวิเคราะห์ภาพรวมของตลาด

หากคุณกำลังมองหาโปรแกรมบริหารจัดการพื้นที่เช่าที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการอย่างแท้จริง Myket Pro คือทางเลือกที่คุณไม่ควรพลาด ด้วยฟีเจอร์พร้อมบริการสมัยใหม่ที่คุ้มค่าราคา มั่นใจได้ว่าโปรแกรมนี้จะเป็นกุญแจสำคัญสู่การบริหารจัดการที่ลื่นไหลและมีประสิทธิภาพสูงสุด

สนใจ Myket Pro? ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line: @myketpro หรือ คลิกเพื่อให้ทางทีมงานติดต่อกลับ